Băng thép, cuộn thép

Băng thép, cuộn thép xẻ chuẩn xác, đều bản tôn, được đóng đai cẩn thận.