Ống hộp mạ kẽm tồn kho giá tốt ngày 28/02/2019

Liên hệ: 02223.844.286 - 02223.840.449

Hộp kẽm tồn kho tháng 3 2019

Liên hệ: 02223.844.286 - 02223.840.449

Hotline: 096.222.1208 - 0973.449.242

STT Tên ống, hộp Độ dày (mm) Số lượng (cây) Ghi chú
  20x20 0.80 300 100 cây/bó
  20x40 1.40 46 50 cây/bó
  25x25 1.40 1990 50 cây/bó
    1.60 370 100 cây/bó
  25x50 1.40 2208  
  30x30 1.80 33  
  30x60 1.00 100 50 cây/bó
    1.10 75 50 cây/bó
    1.80 328 50 cây/bó
  40x40 1.10 0 49 cây/bó
    1.40 2048 49 cây/bó
    1.80 1001 49 cây/bó
    2.00 351 49 cây/bó
  40x80 1.10 267 32 cây/bó
    1.40 466 32 cây/bó
    1.80 1529 32 cây/bó
    2.00 29 32 cây/bó
  50x50 1.10 535 36 cây/bó
    1.40 0 36 cây/bó
    1.80 1556 36 cây/bó
  50x100 1.80 243 36 cây/bó
    2.30 490  
  60x120 1.80 261 25 cây/bó
  ø59.9 2.40 262  
         


Dự án khác