Ống hộp mạ kẽm tồn kho giá tốt ngày 12/7/2018

Liên hệ: 02223.844.286 - 02223.840.449

Hộp kẽm tồn kho
STT Tên ống, hộp Độ dày (mm) Số lượng (cây) Ghi chú
  20x20 1.00 2410 100 cây/bó
  20x40 1.10 483 50 cây/bó
    1.40 400 50 cây/bó
  30x30 1.10 300 100 cây/bó
  30x60 1.80 469 50 cây/bó
    1.00 500 50 cây/bó
    1.10 950 50 cây/bó
    2.00 329 50 cây/bó
  40x40 1.10 2753 49 cây/bó
    1.40 1322 49 cây/bó
    1.80 315 49 cây/bó
    2.00 150 49 cây/bó
  40x80 1.10 1312 32 cây/bó
    1.40 1572 32 cây/bó
    1.80 517 32 cây/bó
    2.00 503 32 cây/bó
  50x50 1.10 360 36 cây/bó
    1.40 72 36 cây/bó
    1.80 975 36 cây/bó
    2.00 36 36 cây/bó
  60x60 1.40 2610 25 cây/bó