Thép hình H

Có độ cân bằng cao nên có khả năng chịu áp lực vô cùng lớn